Programmabegroting 2019

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten en grondslagen
De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:

  • De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
  • Er is rekening gehouden met 2% kostenstijging en 3% loonkostenstijging.
  • Er is een rekenrente gehanteerd van 2%. Over het eigen vermogen is 2,01% rente berekend en 1,15% bij de grondexploitaties.
  • De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018.

Nr.

Omschrijving programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Inwoner

27.759

-5.606

22.153

2

Leefomgeving

24.589

-16.964

7.625

3

Bedrijvigheid

728

-454

273

4

Bestuur en organisatie

1.865

-282

1.583

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

3.063

-37.686

-34.623

Overhead

5.283

-102

5.181

Subtotaal

63.287

-61.094

2.193

Mutaties reserves

446

-2.584

-2.138

Resultaat

63.733

-63.678

55