Programmabegroting 2019

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen

Beleidsintensivering

2019

2020

2021

2022

Toelichting (bedragen x € 1.000,-)

1 Inwoners

500 N

435 N

435 N

335 N

Functioneren Taalhuis

10 N

10 N

10 N

10 N

Werkbudget waaruit middelen/ materialen voor het verwerven van basisvaard. op het terrein van taal, rekenen en dig. bedrevenheid kunnen worden betaald.

Marietje Kessels-project

24 N

24 N

24 N

24 N

Structurele inzet weerbaarheidstrainingen groep 7 in het basisonderwijs.

Waarderingssubsidie sport en cultuur

15 N

15 N

15 N

15 N

Structurele subsidie aan drie Goirlese muziekverenigingen.

Uitbreiding deelname brede impuls comb. functie

38 N

38 N

38 N

38 N

Uitbreiding formatie combinatiefunctionarissen van 3,1 fte naar 4,4 fte.

Uitvoeringssubsidie stichting bibliotheek Goirle

30 N

30 N

30 N

30 N

Aanpassing subsidie in lijn met – door de jaren heen – gewijzigd takenpakket.

Aandacht voor basiskracht

18 N

18 N

18 N

18 N

Cofinanciering met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om inzet “aandacht voor basiskracht” op gewenst niveau te houden. Aandeel gemeente is 50%.

Implementatie zaakger. werken sociaal domein

55 N

55 N

55 N

55 N

Aansluiten werkprocessen sociaal domein op zaakgericht werken.

Integratie vluchtelingen

100 N

100 N

100 N

Versnelde integratie van vergunninghouders.

Huisvesting AMV’ers

65 N

65 N

65 N

65 N

Creëren huisvestingsmogelijkheden voor AMV’ers die 18 jaar worden (tot 18 jaar ondergebracht bij Sterk Huis)

Maatschappelijke begeleiding

100 N

75 N

75 N

75 N

Ondersteuning van werkgroep ondersteuning statushouders door ContourdeTwern.

Ketenaanpak verwarde personen

30 N

5 N

5 N

5 N

Inrichten lokaal aandeel in creëren sluitende keten aanpak verwarde personen.

Verduurzaming jeugdwerkloosheidsvrije zone

8 N

Verduurzaming regionaal programma jeugdwerkloosheidsvrije zone.

Nu niet zwanger

7 N

Preventieve regionale aanpak ter voorkoming van zwangerschappen bij kwetsbare ouders.

2 Leefomgeving

365 N

Bels Lijntje

15 N

Uitvoering ontwikkelplan Bels Lijntje.

Dr. Arienstraat

40 N

Vervangen plantsoenen en bermen.

De Schietberg

45 N

Verbeteren standplaats bomen.

Oude Spoorbaan, Bels Lijntje, Oude Tilb. Weg

50 N

Achterstallig onderhoud aan groensingels inhalen en bestrijden van invasieve exoten.

Antennebeleid

15 N

Participatietraject als onderdeel van de herijking van het antennebeleid.

Implementatie Omgevingswet

200 N

Werkbudget implementatie Omgevingswet.

3 Bedrijvigheid

20 N

20 N

20 N

20 N

Citymarketing

20 N

20 N

20 N

20 N

Promotie van sportevenementen.

4 Bestuur en organisatie

100 N

Goolse democratie

100 N

Voortzetten nieuwe werkwijze raad. In 2019 zal blijken wat het structurele effect is.

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

1.298 N

944 N

919 N

700 N

Lasten personeel

866 N

841 N

816 N

597 N

Als toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de basisformatie uitgebreid met 7,5 fte.

Baten personeel

25 V

25 V

25 V

Voordeel samenwerking GHO op de financiële functie.

Organisatieontwikkeling

100 N

Ten behoeve van het versterken van de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Prioritair project gegevensmanagement

25 N

Uitvoering projectplan.

Zaakgericht werken

96 N

10 N

10 N

10 N

Overdracht zaakgericht werken van project naar uitvoering.

Informatiebeveiliging en privacy

30 N

30 N

30 N

30 N

Overdracht zaakgericht werken van project naar uitvoering.

Aanbesteding modernisering BRP

60 N

60 N

60 N

60 N

Goirle moet besluiten wel of niet mee te doen aan deze aanbesteding. Als we dit niet doen moeten we zelf investeren.

Ontwikkeling KCC

50 N

In het kader van dienstverlening is het wenselijk om een doorontwikkeling te maken richting KCC.

Communicatie

36 N

28 N

28 N

28 N

Ophogen budget uitbesteden werkzaamheden communicatie en aanschaf (inclusief licentiekosten) softwarepakket voor behandeling persvragen.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

35 N

Inrichten projectorganisatie ten behoeve van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Totaal nieuw beleid

2.283 N

1.399 N

1.374 N

1.055 N

Onttrekking algemene weerstandsreserve

1.077 V

244 V

219 V

Onttrekking reserve sociaal domein

100 V

100 V

100 V

Totaal lasten nieuw beleid

1.106 N

1.055 N

1.055 N

1.055 N