Programmabegroting 2019

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Programma/Taakveld

2018

2019

2020

2021

2022

Inwoner

Preventie

5_1

Sportbeleid en activering

L

403

327

327

327

327

B

0

0

0

0

0

5_3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

L

493

490

489

476

476

B

-12

-12

-12

0

0

6_2

Wijkteams

L

1.798

1.679

1.679

1.679

1.679

B

-67

-69

-69

-69

-69

7_1

Volksgezondheid

L

839

850

833

833

833

B

-10

0

0

0

0

5_2

Sportaccommodaties

L

1.251

1.344

1.339

1.330

1.325

B

-319

-399

-399

-399

-399

5_6

Media

L

474

478

478

478

477

B

0

0

0

0

0

Onderwijs

4_2

Onderwijshuisvesting

L

1.416

1.457

1.443

1.432

1.421

B

-16

-16

-16

-16

-16

4_3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

L

1.014

1.049

1.061

1.072

1.040

B

-67

-67

-67

-67

-67

4_1

Openbaar basisonderwijs

L

53

54

54

54

54

B

0

0

0

0

0

Hulp en ondersteuning

6_1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

2.479

2.098

2.089

2.089

2.088

B

-196

-195

-195

-195

-195

6_3

Inkomensregelingen

L

5.918

5.807

5.807

5.785

5.785

B

-4.371

-4.371

-4.371

-4.371

-4.371

6_4

Begeleide participatie

L

2.712

2.480

2.348

2.249

2.172

B

0

0

0

0

0

6_5

Arbeidsparticipatie

L

851

497

514

519

534

B

-36

0

0

0

0

6_6

Maatwerkvoorziningen (WMO)

L

1.236

1.194

1.144

1.144

1.144

B

-15

-13

-13

-13

-13

6_71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

3.054

3.029

3.079

3.079

3.079

B

769

-257

-257

-257

-257

6_72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

5.146

4.333

4.333

4.333

4.333

B

-866

-207

-207

-207

-207

6_82

Geescaleerde zorg 18-

L

560

593

593

593

593

B

0

0

0

0

0

Leefomgeving

Slim omgaan met ruimtegebruik

2_1

Verkeer en vervoer

L

3.055

3.042

3.033

3.018

3.003

B

-181

-184

-184

-184

-184

5_5

Cultureel erfgoed

L

984

984

983

983

982

B

-55

-56

-56

-56

-56

5_7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

L

1.372

1.355

1.354

1.349

1.344

B

-3

-3

-3

-3

-3

8_1

Ruimtelijke ordering

L

925

531

531

531

527

B

-92

-104

-104

-104

-104

8_3

Wonen en bouwen

L

1.448

1.198

1.182

1.171

1.171

B

-756

-751

-751

-751

-751

2_2

Parkeren

L

233

238

237

237

237

B

-68

-63

-63

-63

-63

7_5

Begraafplaatsen en crematoria

L

1

1

1

1

1

B

0

0

0

0

0

8_2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

L

7.564

10.674

10.674

10.674

10.674

B

-7.564

-10.674

-10.674

-10.674

-10.674

Verstandig omgaan met natuurl hulpbron.

7_2

Riolering

L

1.861

1.982

1.921

1.901

1.901

B

-2.190

-2.339

-2.278

-2.259

-2.259

7_3

Afval

L

2.194

2.270

2.270

2.270

2.226

B

-2.627

-2.766

-2.766

-2.766

-2.766

7_4

Milieubeheer

L

598

600

590

586

586

B

-1

-1

-1

-1

-1

Zorg voor veilige leefomgeving

1_1

Crisisbeheersing en brandweer

L

1.051

1.212

1.257

1.304

1.341

B

0

0

0

0

0

1_2

Openbare orde en veiligheid

L

589

502

494

502

494

B

-10

-23

-23

-23

-23

Bedrijvigheid

Bedrijvigheid

3_1

Economische ontwikkeling

L

272

255

255

255

255

B

0

0

0

0

0

3_4

Economische promotie

L

155

169

169

169

168

B

-115

-117

-117

-117

-117

3_3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

L

289

292

292

292

292

B

-313

-319

-319

-319

-319

5_4

Musea

L

11

11

10

10

10

B

-18

-18

-18

-18

-18

Bestuur en organisatie

Bestuur

0_1

Bestuur

L

1.568

1.314

1.298

1.298

1.298

B

-4

-30

-30

-30

-30

Dienstverlening

0_2

Burgerzaken

L

654

551

501

501

501

B

-457

-252

-252

-252

-252

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

0_61

OZB Woningen

L

174

171

171

171

171

B

-3.134

-3.223

-3.254

-3.270

-3.285

0_7

Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds

L

15

15

15

15

15

B

-31.571

-31.925

-32.857

-33.639

-34.406

0_10

Mutatie reserves

L

5.800

446

446

446

446

B

-9.901

-2.584

-1.489

-1.453

-1.079

0_11

Resultaat vd rekening van baten/lasten

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0_5

Treasury

L

16

52

111

172

237

B

-615

-684

-684

-684

-684

0_62

OZB-niet Woningen

L

19

20

20

20

20

B

-1.442

-1.550

-1.550

-1.550

-1.550

0_64

Belastingen overig

L

51

18

18

18

18

B

-104

-104

-72

-72

-72

0_8

Overige baten en lasten

L

907

2.787

2.641

3.357

3.794

B

-362

-199

-245

-351

-459

0_9

Vennootschapsbelasting (VpB)

L

4

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Overhead

0_4

Overhead

L

5.384

5.283

5.224

5.218

5.208

B

-100

-102

-102

-102

-102

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal lasten

66.887

63.733

63.311

63.943

64.281

Totaal Baten

-66.887

-63.678

-63.498

-64.335

-64.850

Saldo

55

-186

-392

-570