Programmabegroting 2019

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:

    1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    2. Overhead

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 7.579

11,9 %

Baten

€ 40.367

63,4 %