Programmabegroting 2019

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf worden de kaders bepaald voor het onderhoud van infrastructuur, voorzieningen en gebouwen. Dit is van belang omdat kapitaalgoederen:

 • Blijvend een groot beslag op de gemeentelijke begroting leggen.
 • Nodig zijn om de programmadoelen van de gemeente te realiseren.
 • Het gezicht van de gemeente zijn.

Er is een direct verband tussen deze paragraaf, de staat van reserves en voorzieningen en het investeringsplan. In deze paragraaf worden alle kapitaallasten inzichtelijk gemaakt. Voor een deel worden deze kapitaallasten gedekt vanuit reserves en voorzieningen. Kapitaallasten zijn de optelsom van rente en afschrijving op investeringen. Aan de lasten die in deze paragraaf worden weergegeven liggen onderhouds- en uitvoeringsplannen ten grondslag die door de raad zijn vastgesteld:

 • Wegen: Wegenbeleidsplan 2014 - 2023
 • Riolering: Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (V-GRP 2015 – 2019)
 • Groen: Groenstructuurplan 2014
 • Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017 – 2026
 • Speelruimteplan
 • Algemeen: Integraal beheer- en onderhoudsplan (IBOR 2011)

Achterstallig onderhoud:

 • De voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde Poppelseweg-Turnhoutsebaan zijn stilgelegd in afwachting van de uitkomst van de proeftuin 'Natuurlijk Ondernemen'.
 • In 2019 lossen we het achterstallig onderhoud aan de gemalen op, die zichtbaar is geworden na het installeren van de nieuwe telemetrie ( meet en regeltechniek gemalen).
 • Aan de locatie Sint Jansstraat 1-03 is in afwachting van besluitvorming over de toekomst van het gebruik geen onderhoud gepleegd.
 • De raad heeft besloten dat 't Zorgcentrum  aan de Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle blijft gehuisvest.  Daarom zullen de dakbedekking op de platte daken en de goten van de hellende daken van dat pand worden vervangen.

Inclusief de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de volgende (kapitaal)lasten opgenomen in de begroting:

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten (bedragen x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

Wegen, straten en pleinen

1.537

1.607

1.664

1.722

Exploitatielasten onderhoud

509

509

509

509

Kapitaallasten bestaand beleid

957

955

940

926

Kapitaallasten nieuw beleid

71

143

215

287

Verlichting

273

271

270

270

Exploitatielasten onderhoud

213

213

213

213

Kapitaallasten bestaand beleid

52

51

50

50

Kapitaallasten nieuw beleid

8

7

7

7

Groen

1.306

1.306

1.306

1.305

Exploitatielasten onderhoud

1.289

1.289

1.289

1.289

Kapitaallasten bestaand beleid

16

16

16

15

Kapitaallasten nieuw beleid

1

1

1

1

Speelplaatsen

89

88

83

79

Exploitatielasten onderhoud

35

35

35

35

Kapitaallasten bestaand beleid

50

49

44

4

Kapitaallasten nieuw beleid

4

4

4

4

Riolering

2.001

1.984

2.009

2.053

Exploitatielasten onderhoud

1.082

1.082

1.082

1.082

Kapitaallasten bestaand beleid

899

839

819

819

Kapitaallasten nieuw beleid

20

63

108

152

Totaal

5.206

5.256

5.332

5.429