Programmabegroting 2019

Bijlage 2: Overzicht verplichte beleidsindicatoren

Bijlage 2: Indicatoren BBV

Programma

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Goirle

< 25.000 inwoners

Periode

5

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

119,4

nnb

2017

5

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

119

nnb

2017

5

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

nnb

2017

5

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur ext

20

nnb

2017

5

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

8,27

nnb

2017

2

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

300

113

2017

2

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

0

0,4

2014

2

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,9

0,7

2017

2

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3

3

2017

2

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,6

2,2

2017

2

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openb. ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2,4

3,5

2017

2

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopnna verkeersongeval motorvoertuig

%

6

7

2015

2

2. Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

12

9

2015

3

3. Economie

Functiemenging

%

43,3

47,7

2017

3

3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

3

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

134,5

147,1

2017

1

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0,55

1,29

2017

1

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

21,04

18,83

2017

1

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwal. (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,8

1,2

2016

1

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

%

42,9

49,9

2016

1

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

530,2

627,9

2017

1

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,08

0,83

2015

1

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

3,18

3,48

2015

1

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbev t.o.v. de beroepsbevolking

68,3

67,6

2017

1

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

5,06

8,37

2012

1

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1,19

0,98

nb

1

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

20,6

21,9

2e hj 2017

1

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

17,4

18,7

2e hj 2017

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

8,4

8,8

2e hj 2017

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,7

0,9

2e hj 2017

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0

0,5

2e hj 2017

1

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

54

46

2e hj 2017

1

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

199

nb

2015

1

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2,8

nb

2016

5

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

261

260

2014-2018

2

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2,1

8,2

2016

2

8. Vhrosv

Demografische druk

%

81,7

78,5

2018

5

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpers huishouden

In Euro’s

600

690

2018

5

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpers huishouden

In Euro’s

680

766

2018