Programmabegroting 2019

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

 

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste activa

Materiële vaste activa

60.493

69.497

68.561

67.749

66.905

66.032

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

4

4

4

4

4

4

Overige langlopende geldleningen

3.024

4.008

3.991

3.954

3.917

3.880

3.273

4.257

4.240

4.203

4.166

4.129

Totale vaste activa

63.766

73.754

72.801

71.952

71.071

70.161

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

              -

              -

              -

              -

              -

              -

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

              -

              -

              -

              -

              -

              -

Bouwgronden in exploitatie

-4.294

-1.129

-1.563

-1.139

-908

-677

Overig onderhanden werk

0

              -

              -

              -

              -

              -

-4.294

-1.129

-1.563

-1.139

-908

-677

Uitzettingen met een rentetypische looptijd  <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

6.526

              -

              -

              -

              -

              -

Vorderingen

6.914

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

13.440

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

Liquide middelen

439

              -

              -

              -

              -

              -

Overlopende activa

379

350

350

350

350

350

Totaal vlottende activa

9.964

6.121

5.687

6.111

6.342

6.573

TOTAAL ACTIVA

73.730

79.875

78.488

78.063

77.413

76.734

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste passiva

Reserves

30.491

30.361

26.803

25.925

25.155

24.695

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo

4.696

-885

-55

186

392

570

Eigen vermogen

35.187

29.476

26.748

26.111

25.547

25.265

Voorzieningen

3.440

3.847

3.614

3.474

3.206

3.086

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen van financiële instellingen

28.148

26.061

24.046

22.031

20.016

18.000

Nieuw aan te trekken financiering

              -

     9.977

13.160

15.527

17.724

19.463

Waarborgsommen

              -

              -

              -

              -

              -

              -

28.148

36.038

37.206

37.558

37.740

37.463

Totaal vaste passiva

66.775

69.361

67.568

67.143

66.493

65.814

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Banksaldi

              -

              -

              -

              -

              -

              -

Kasgeldlening

              -

5.014

5.420

5.420

5.420

5.420

Overige vlottende schulden

4.027

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.027

9.014

9.420

9.420

9.420

9.420

Overlopende passiva

2.928

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totale vlottende passiva

6.955

10.514

10.920

10.920

10.920

10.920

TOTAAL PASSIVA

73.730

79.875

78.488

78.063

77.413

76.734